Boşanma Davalarında İspat Araçları Nelerdir?

Kira Parasının Tespiti Davası – Yargıtay Kararı

Download PDF

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2004/26083
KARAR NO. 2005/2816
KARAR TARİHİ. 15.2.2005

• İLAMDAKİ VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI ( Faize Hükmedilmediğinden Asıl Alacağın Eklentisi Olan Faizde Kesinleşme Tarihinden İtibaren 3095 Sayılı Yasanın 1.Maddesi Uyarınca Faiz İstenebileceği )
• FAİZ ( İlamda Vekalet Ücreti Alacağı İçin Faize Hükmedilmediğinden Asıl Alacağın Eklentisi Olan Faizde Kesinleşme Tarihinden İtibaren 3095 Sayılı Yasanın 1.Maddesi Uyarınca Faiz İstenebileceği )
• KİRA PARASININ TESPİTİNE DAİR İLAM ( Kesinleşmeden İcraya Konulamayacağı )

3095/m.1

12.11.1979 Gün ve 1/3 Sayılı YİBK

ÖZET :
Kira parasının tesbitine dair ilamlar kesinleşmeden icraya konulamaz. İlamda vekalet ücreti alacağı için faize hükmedilmediğinden asıl alacağın eklentisi olan faizde kesinleşme tarihinden itibaren 3095 Sayılı Yasanın 1.maddesi uyarınca faiz istenebilir.

DAVA :
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :
Takip dayanağı ilamın kesinleşme tarihi gözetildiğinde borçlunun asıl alacakla ilgili sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Alacaklı tarafından kira tesbit ilamına dayalı olarak ilamda lehine hükmedilen vekalet ücretinin tahsili için ilamlı icra takibine başlanmış ve borçluya örnek 53 nolu icra emri tebliğ ettirilmiştir. Takipte karar tarihinden itibaren faiz hesaplandığı ve işlemiş faizinde dahil olduğu toplam alacak üzerinden takip tarihinden sonrasına faiz talep edildiği görülmüştür.12.11.1979 tarih ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca kira parasının tesbitine dair ilamlar kesinleşmeden icraya konulamaz.

Takip dayanağı ilam 23.03.2004 tarihinde kesinleşmiş olup ilamda vekalet ücreti alacağı için faize hükmedilmediğinden asıl alacağın eklentisi olan faizde kesinleşme tarihinden itibaren 3095 Sayılı Yasanın 1.maddesi uyarınca faiz istenebilir. O halde Mahkemece bu ilkeler ışığında borçlunun faize itirazının Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde incelenip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile itirazın reddi doğru olmadığı gibi borçlunun faize faiz talep edildiği yönündeki şikayeti hakkında da olumlu olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir

SONUÇ :
Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 15.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

error: Content is protected.