Kira Parasının Tespiti Davası – Yargıtay Kararı
Bireyin Şiddete Karşı Korunması

Boşanma Davalarında İspat Araçları Nelerdir?

Download PDF

Boşanma davalarında ispat araçları nelerdir?

Bu bölümde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden, sarsılması sebebiyle boşanma davasında olayların ispatı konunda açıklamalar.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası açılmış olmalıdır.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre boşanma kararı verilebilmesi için taraflara delil ibrazı için mehil verilmeli, gösterdikleri takdirde delilleri toplanarak sonucu uyarınca bir karar verilmelidir.

A-İSPAT YÜKÜ

Bu bölümde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında ispat yükü davacıya aittir.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 184 hükmüne göre aile mahkemesi hâkimi boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.

Aile mahkemesi hâkimi, kanıtları serbestçe takdir eder. Bu sebeple tarafların delilleri toplanmadan sadece davacının iddiası esas alınarak karar verilemez.

B- İSPAT ARAÇLARI

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda değişik ispat araçları vardır. Bunlar;

Tanık anlatımları,

Zabıta araştırması,

Dava dosyaları,

Kayıtlar,

Belgeler,

Diğer ispat araçlarıdır.

I- Tanık Anlatımları

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından en yoğun kullanılanı tanık anlatımları olarak gözükmektedir.

a. Akraba Olan Tanık Anlatımları

Boşanma (TMK m. 161-166) veya ayrılık (TMK m. 170, 17l)davasında aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş oldukları kabul edilir.

Bu sebeple yerel mahkemede ve Yargıtay’da yapılan duruşmada bir nüfus memuru gibi tanıkların taraflarla olan akrabalık bağlarını saymak zaman almaktan başka hiçbir şey ifade etmemektedir.

Bir şey söylenmek isteniyorsa aksine olan ciddi ve inandırıcı delil ve olaylardan söz edilmelidir;

b. Çelişkili Tanık Anlatımları

Boşanma (TMK m. 161-166 ) veya ayrılık (TMK m. 170, 171 ) davasında çelişkili tanık anlatımları hükme esas alınamaz.

Başka bir anlatımla 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında çelişkili tanık beyanları dayalı olarak hüküm kurulamamalıdır;

Özellikle anne ve babalarının ayrılmalarını istemeyen ortak çocuklar ile “yuvalarının bozulmasına sebep olmamak” için yakınlarının evliliği kurtarmaya yönelik anlatımları dikkate alınmamalıdır.

c. İnandırıcı Olmayan Tanık Anlatımları

Boşanma (TMK m. 161-166 ) veya ayrılık (TMK m. 170, 171 ) davasında inandırıcı olmayan tanık anlatımları hükme esas alınamaz.

Tanık anlatımının inandırıcı olmadığı diğer delillerle de anlaşılabilir.

d. Görgüye Dayanmayan Tanık Anlatımları

Boşanma (TMK m. 161-166 ) veya ayrılık (TMK m. 170, 171 ) davasında görgüye dayanmayan tanık anlatımları hükme esas alınamaz.

Görgüye dayanmayan tanık anlatımları taraflardan aktarılan olaylara dayalı olabileceği gibi üçüncü kişilerden aktarılan olaylara da dayanabilir.

aa. Taraflardan Aktarılan Anlatımlar

Boşanma (TMK m. 161-166 ) veya ayrılık (TMK m. 170, 171 ) davasında görgüye dayanmayan ve taraflardan aktarılan olaylara dayalı tanık anlatımları hükme esas alınamaz.

bb. Üçüncü Kişilerden Aktarılan Anlatımlar

Boşanma (TMK m. 161-166 ) veya ayrılık (TMK ın. 170. 171 ) davasında görgüye dayanmayan ve üçüncü kişilerden aktarılan olaylara dayalı tanık anlatımları hükme esas alınamaz.

2- Zabıta Araştırması

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından bir diğeri zabıta araştırmasıdır.

J- Dava Dosyaları

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ın. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarında dava dosyaları önemli bir yer tutmaktadır.

İspat araçlarından olan dava dosyalarını aşağıdaki gibi ayrımlayarak inceleyebiliriz.

Nafaka dosyaları,

İcra dosyaları.

Ceza dosyaları,

Ret edilen boşanma dosyaları,

Hazırlık evrakı,

Diğer dava dosyaları.

a- Nafaka Dosyaları

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan dava dosyalarından nafaka dosyaları dikkatle incelenmelidir.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ın. 166 E 1 hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında delillerin değerlendirilmesinde delil olarak dayanılan nafaka dosyasında aşağıdaki unsurlar çok önemlidir.

Nafaka davasının dava tarihi.

Nafaka davasının ret gerekçesi.

Nafaka davasının kabul gerekçesi,

Nafaka davasının tarafları.

Tedbir nafakaları icra veznesine düzenli olarak yatırılmışsa ve davalının da bunları her ay aldığı gerçekleşmişse kuşkusuz iki-üç ay birlikte yaşadılar biçimindeki tanık anlatımlarının bir değeri kalmayacaktır.

b- İcra Dosyaları

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan dava dosyalarından icra dosyaları da dikkatle inceleıımelidir.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında delillerin değerlendirilmesinde delil olarak dayanılan icra dosyasında aşağıdaki unsurlar çok önemlidir.

İcra davasının suç tarihi,

İcra davasının ret gerekçesi,

İcra davasının kabul gerekçesi,

İcra davasının tarafları.

– Ceza Dosyaları

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E 1 hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan dava dosyalarından ceza dosyaları da dikkatle incelenmelidir.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında delillerin değerlendirilmesinde delil olarak dayanılan ceza dosyasında aşağıdaki unsurlar çok önemlidir.

Ceza davasının suç tarihi,

Ceza davasının ret gerekçesi,

Ceza davasının kabul gerekçesi,

Ceza davasının tarafları.

Ceza Mahkemesinin boşanma davasına konu olan eylem hakkında maddi olayı tespit eden kararı hukuk hakimini bağlayacağından ceza davasının sonucu beklenerek deliller birlikte değerlendirilerek bir hüküm kurulmalıdır.

d- Ret Edilen Boşanma Dosyaları

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ın. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan dava dosyalarından ret edilen boşanma dosyaları da dikkatle incelenmelidir.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında delillerin değerlendirilmesinde delil olarak dayanılan ret edilen boşanma dosyasında aşağıdaki unsurlar çok önemlidir.

Ret edilen boşanma davasının dava tarihi,

Ret edilen boşanma davasının ret gerekçesi.

Ret edilen boşanma davasının tarafları.

e- Hazırlık Evrakı

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan hazırlık evrakı da dikkatle incelenmelidir.

f- Diğer Dava Dosyaları

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E 1 hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan dava dosyalarından diğer dava dosyaları da dikkatle incelenmelidir.

4- Kayıtlar

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E 1 hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından bir diğeri kayıtlar başlığı altında incelenebilir.

İspat araçlarından olan kayıtları aşağıdaki gibi ayrımlayarak inceleyebiliriz.

Otel kayıtları,

Pasaport kayıtları,

Bilgisayar kayıtları,

Telefon kayıtları.

Diğer kayıtlar.

a- Otel Kayıtları

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan kayıtlardan otel kayıtları dikkatle incelenmelidir.

b- Pasaport Kayıtları

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan kayıtlardan pasaport kayıtları dikkatle incelenmelidir.

c- Bilgisayar Kayıtları

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan kayıtlardan bilgisayar kayıtlan dikkatle incelenmelidir.

Bilgisayar mesajlarına ilişkin kayıtlar içinde yer alan davranışlar/sözler/- anlatımlar dikkatle değerlendirilmelidir.

Bilgisayar mesajlarına yönelik kayıtlar içinde yer alan aykırı davranışlar/sözler/anlatımların telefon mesajlarına ilişkin kayıtlarda olduğu gibi davalı tarafından gerçekleştirildiği duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirlenmelidir. Aksi takdirde açılan evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davası (TMK. m. 166 E 1) reddedilmelidir.

Bilgisayar kayıtlarının hükme esas alınabilmesi için usulüne uygun biçimde sunulmuş olması gerekmektedir.

d- Telefon Kayıtları

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan kayıtlardan telefon kayıtları dikkatle incelenmelidir.

Telefon kayıtlarındaki konuşmaların davalı eş tarafından yapıldığı kesin olarak belirlenmelidir. Bu konuda eşler arasında çekişme varsa bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır.

Telefon kayıtlarındaki konuşmaların davalı eş tarafından yapıldığı kesin olarak belirlenemiyorsa boşanma davası reddedilmelidir.

Telefonla gönderilen mesaj kayıtları da boşanma davasında delil sayılır.

Telefon mesajlarına ilişkin kayıtlar içinde yer alan aykırı davranışlar/sözler/anlatımların davalı tarafından gerçekleştirildiği duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirlenmelidir. Aksi takdirde açılan evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davası reddedilmelidir.

e- Diğer Kayıtlar

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan kayıtlar örnek olarak verdiğimiz yukarıdaki kayıtlardan ibaret değildir.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan kayıtlardan diğer kayıtları dikkatle incelenmelidir.

5- Belgeler

Bilindiği üzere bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. gibi vesika ya da dokümana belge denilir.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarında belgeler önemli bir yer tutmaktadır.

İspat araçlarından olan belgeleri aşağıdaki gibi ayrımlayarak inceleyebiliriz.

Yazı,

Fotoğraf,

Film,

Faturalar,

Diğer belgeler.

a- Yazı

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan belgelerden olan yazılar dikkatle incelenmelidir.

aa. Günlük

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğininı temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan belgelerden olan yazlılar genellikle bir günlük içinde yer almaktadır.

Günlük içeriği davalı eş tarafından yazılmış olmalıdır. Gerekirse bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır.

Günlüğün değerlendirilebilmesi için delil listesinde yer alması gerekmektedir. Delil listesinde yer almayan günlük hükme esas alınamaz.

bh. Mektup

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E 1 hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan belgelerden olan yazılar bir mektup içinde de yer alabilir.

Mektup içeriği davalı eş tarafından yazılmış olmalıdır. Gerekiyorsa bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır.

cc. Diğerleri

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E 1 hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan belgelerden olan yazılar herhangi bir yerde yer alabilir.

b- Fotoğraf

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan belgelerden olan fotoğraflar dikkatle incelenmelidir.

c- Film

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre aydan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan belgelerden olan filmler dikkatle incelenmelidir.

Televizyon görüntüsüne ilişkin içinde yer alan aykırı davranışlar/sözler/- anlatımların mesajlara ilişkin kayıtlarda olduğu gibi davalı tarafından gerçekleştirildiği duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirlenmelidir.

Gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır.

d- Faturalar

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan belgelerden olan faturalar dikkatle incelenmelidir.

e- Diğer Belgeler

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan belgeler örnek olarak verdiğimiz yukarıdaki belgelerden ibaret değildir.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E 1 hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçlarından olan belgelerden olan diğer belgeler dikkatle incelenmelidir.

6- Diğer İspat Araçları

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda ispat araçları örnek olarak yukarıda saydıklarımızdan ibaret değildir.

Kuşkusuz ki 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 166 E I hükmüne göre açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunda diğer ispat araçları da kullanılabilir.

error: Content is protected.