100. Madde Malumatı Cevabı – Dilekçe
27 Temmuz 2018
Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Nedenler
27 Temmuz 2018
Download PDF

T.C.

Eskişehir ÖRNEK:58

.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİŞEHİR .İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÖRNEK 58 DAVET KAĞIDININ TEBLİĞİ

ALACAKLI Adı, Soyadı :

BORÇLU Adı, Soyadı :

HACZİN YAPILDIĞI GÜN

VE SAAT :

İİK. 102 maddesine tevfikan yapılan haciz sırasında kendiniz veya T.K.’nun hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kağıdın tebliğ tarihinden itibaren adı geçen Kanunun 103.maddesi gereğince kanuni 3 gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur.

(İc. İf. K:103 )

Eskişehir İCRA MÜDÜRÜ

Evvelce haciz vazedenler borçlular dahi yeni iştirak ve ilaveler kendilerine

bildirmek üzere 103 üncü madde mucibince davet olunur.

(İc. if. K.104/3 ) Yönetmelik Örnek N:22

error: Content is protected.