Boşanma Davalarında Kimler Tanıklık Yapabilir?
Boşanma Davalarında Kimler Tanık Olabilir?
Avukat'a Soru Sor
Avukat’a Sor
Download PDF

Tanıklık, kişinin topluma karşı ödev ve sorumluluklarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple yukarıda da sayılan tanıklıktan çekinme hakkına sahip olan kişiler dışındaki kişiler tanıklık yapmak zorundadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda tanıklık için çağrılan herkesin gelmek zorunda olduğu, geçerli bir sebebi olmaksızın gelmeyen tanıkların zorla getirileceği ve bu kişilere 500 TL’ye kadar disiplin para cezasına hükmedilebileceği düzenlenmiştir:

“Kanunda gösterilen hükümler saklı kalmak üzere, tanıklık için çağrılan herkes gelmek zorundadır. Usulüne uygun olarak çağrıldığı hâlde mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanık zorla getirtilir, gelmemesinin sebep olduğu giderlere ve beş yüz Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına hükmolunur. Zorla getirtilen tanık, evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse, aleyhine hükmedilen giderler ve disiplin para cezası kaldırılır.”

error: Content is protected.