Fransa'da oturum izni
Fransa’da Oturum İzni almak için yatırım yapmak
İnfaz Yasası
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Memuriyette Güvenlik Soruşturması

Memuriyette Güvenlik Soruşturması

Memuriyette Güvenlik Soruşturması

Download PDF

GÜVENLİK SORUŞTURMASI denildiğinde son denildiğinde yıllarda yaşanan gelişmeler nedeniyle, memur kadrosuna atanmak isteyen kişiler sıkı bir güvenlik soruşturmasından geçirilmekte ve bazılarının güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığından memur olmaları mümkün olmamaktadır. Güvenlik soruşturmasında kişinin kolluk kuvvetleri ile bir ilişiğinin, adli sicil kaydının olup olmadığı, ahlaki durumu, sır saklama yeteneği, yabancılarla ilişkisi gibi konular mevcut kayıtların yanı sıra yerinden araştırılır. Güvenlik soruşturmaları kamuya memur alımı için zorunlu görülmekte ise de, soruşturmaların hukuka uygunluğunun denetimi açısından somut kriterlerin belirlenmesi ve denetimin buna göre yapılması yasal bir zorunluluktur.

“HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI BULUNMAYANLARIN  MEMUR OLABİLECEĞİ” DANIŞTAY KARARI

Danıştay 12. Dairesi 2015/1759 E. 2015/5517 Sayılı Kararı ile; hakkında kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararı verilen ve herhangi bir mahkumiyet kararı verilmeyen davacının hakkındaki işlem iptal edilerek özlük haklarının iadesine ilişkin yerel mahkemece verilen kararı onadı.

Güvenlik Soruşturması

Danıştay 12. Dairesi 2015/1759 E. 2015/5517 Sayılı Kararı’nda:

“ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olarak İstanbul İli Sosyal Çalışmacı kadrosuna ataması teklif edilen davacı tarafından, 13.05.2009 tarihli ve 2255 sayılı sınav kurulu kararıyla Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6/18-(b) maddesi gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak şartını taşımadığından bahisle anılan kadroya atanmamasına ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle mahrum kaldığı tüm özlük ve maddi haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması sonucu; 28.12.1994 tarihinde .. suçlamasıyla gözaltına alınarak bilahare serbest bırakıldığı, aynı konuyla ilgili olarak hakkında hazırlanan soruşturma evrakıyla birlikte Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığının 24.01.1995 tarihli ve Hazırlık No:1995/31, Karar No:1995/42 sayılı kararıyla, davacının söz konusu teşkilat içinde yer alıp faaliyetler gösterdiği hususunda hakkında kamu davasının açılmasını haklı gösterecek delil ve emare elde edilmediğinden kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği, ancak hakkındaki güvenlik soruşturmasının olumlu olmadığı ileri sürülerek ataması yapılmamış ise de; davacının belirtilen fiile ilişkin olarak herhangi bir mahkumiyet kararı bulunmadığı ve hakkında açılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile davacının işlem nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve maddi haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi yolunda Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 19/09/2013 tarihli ve E:2013/1339, K:2013/1252 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi: İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 22/10/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

Ayrıntılı bilgi ve randevu olmak için uzman ceza avukatı kadromuza danışabilirsiniz.

error: Content is protected.