İşçinin Mesai Saatlerinde Uyuması
İşçinin iş yerinde uyuması geçerli fesih sebebi (Yargıtay Kararı)
Çalışma İzni
رخص العمل لشؤون اللاجئين في تركيا

Kiracının Ödemediği Aidat için Ev Sahibinin Sorumluluğu (Yargıtay Kararı)

Kiracının Sorumluluğu

Kiracının Sorumluluğu

Download PDF

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2001/2313
Karar Numarası: 2001/3051
Karar Tarihi: 05.04.2001
APARTMAN ORTAK GİDERLERİ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUK
634 s. KMK/20
818 s. BK/258
ÖZETİ:Taraflar, kira sözleşmesinde, tamir, bakım ve diğer masrafların kiracıya ait olduğu konusunda anlaşmışlardır. 
Sözleşmenin bu hükmü yorumlanırken, kiralananın alelade kullanılması için gereken giderlerin kiracı tarafından üstlenildiği kabul edilmeli, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre malikin ortak giderlere ilişkin tüm yükümlülüklerinin kiracıya devredildiği kabul edilmemelidir. 
Kiracı ancak, taşınmazı kullanmanın karşılığı olarak kira parası ile mütenasip ve alelade kullanma ile ilgili tamir giderlerinden sorumlu olmalıdır.

KiRACININ BORCLARI
BORCLAR KANUNU
III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu
MADDE 317- Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım işletme giderlerini ödemekle yükümlüdür. 
Bu konuda yerel âdete de bakılır. 

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ 
Esas Numarası: 2003/7861 
Karar Numarası: 2003/9175 
Karar Tarihi: 20.11.2003
ORTAK GİDERLERİN ÖDENMESİNDE KİRACININ SORUMLULUĞU 
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA
634 s. KMK/20, 22, Ek1
1086 s. HUMK/428

ÖZETİ: Bağımsız bölüm malikinin payına düşecek ortak giderlerin ödenmesinden kiracı dahi sorumludur. 
Kat Mülkiyeti Yasasınından kaynaklanan tüm uyuşmazlıklara ilişkin davalara değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılır.

error: Content is protected.