Çekişmeli Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?
23 Temmuz 2018
100. Madde Malumatı Cevabı – Dilekçe
27 Temmuz 2018
Download PDF

Ceza davası nedir? Suç diye tabir edilen insan davranışlarının yargılandığı prosedürlerin tamamına denir.

Suç nedir? Kanunda cezai yaptırıma bağlanmış fiili ve ihmali insan davranışıdır?

Ceza nedir? Hukuki anlamda ceza: Hukuken yapılması yasaklanmış bir eylemin yasaklanmış olmasına rağmen yapılması durumunda eylemin failine uygulan yaptırıma denir;

Ceza avukatı: İlkesel olarak sadem ceza hukuku alanında faaliyet yürüten avukatlar için kullanılan bir sıfattır.

Delil nedir? Hukuki bir vakıayı ya da bir olayı tüm yönleriyle ortay çıkaran ispat araçlarına denir.

İspat nedir? Bir hukuki olayı ya da hukuki bir iliksiyi çeşitli yönleriyle deliller ışığında aydınlatılmasına ispat denir.

Adil yargılanma nedir? Bir hukuki yargılamada iddia ve savunmanın ya da davalı ya da davacının iddialarını ispati için hukuki güvenceye sahip olmalarını ifade eder. Yani yargılamanın hukuk kuralara uygun adalet duygusuyla örtüşecek şekilde yürütülmesini ifade eder.

Ceza davalarında avukatlık ücreti ne kadardır? Ceza davalarında avukatlık ücreti TBB’nin belirlenen ücret tarifesi veya avukatın bağlı bulunduğu baronun tavsiye niteliğindeki asgari avukatlık ücret tarifesi esas alınmaktadır. Bunun dışında taraflar serbestçe kendi aralarında avukatlık ücreti belirleyebilirler.

Adam öldürme Suçu nedir? Her kim kasten veya ihmali bir davranışıyla bir başka kimsenin yaşam hakkını ortadan kaldırırsa “Adam Öldürme” suçunu işlemiş olur. Adam öldürme suçu TCK 81 ve 82 maddelerinde basit ve nitelikle şekilde adam öldürme suçu olarak düzenlenmiştir.

Gasp suçu veya Yağma suçu nedir? Her kim bir başkasına ait bir mali rızası hilafına şiddet ve cebir kullanmak suretiyle alırsa Yağma veya gasp suçunu işlemiş olur. Yağma suçu hırsızlık artı şiddet eyleminin birlemesiyle gerçekleşen bir suçtur. Yağma suçunda şiddet ve cebir kavramından “korku” “ tehdit” ve “kişinin kendini savunamayacak bir konumda olması” da anlaşılmaktadır.

Suçta teşebbüs nedir? Bir kimsenin ceza kanununa göre suç olarak tanımlanan bir eylemi gerçekleştirmeye başladığı bir sırada, neticeye yönelik eylemin başlamasından sonra neticenin gerçekleşmesini sağlayan eylemin failin rızası dışında kesilmesine teşebbüs denir.

error: Content is protected.